zzx_arma

   

Zminijietna Left Youth


 
 

Min Ahna - Kumitat

Laqdgha Zminijetna Zghazagh tax-Xellug (Z.Z.X.) hija s-sezzjoni zghazagh fihdana laqdgha Zminijietna.

Il-mira ewlenija ta' Zminijietna Zghazagh tax-Xellug hi li  l-ghaqda jkollha prezenza fis-socjeta' civili Maltija, billi  partikolarment tilhaq l-isfera zaghzugha permezz ta' attivizmu divers minn perspettiva xellugija.  Fost affarijiet ohra, Zminijietna Zghazagh  tax-Xellug ser ikollha sehem importanti fir-rivista Zminijietna u tibni u tifforma relazzjonijiet u allejanzi ma ghaqdiet u  organizzazjonijiet xellugin, u ohrajn fejn ikun hemm qbil, kemm fuq livell nazzjonali u dak  internazzjonali. Tohrog stqarrijiet fuq kwistjonijiet socjo-politici u torganizza attivitajiet socjali u kulturali.

Manifest ta’ principji

Zminijietna – Zghazagh tax-Xellug (ZZX) huwa moviment li jwassal politika xellugija permezz ta’ attivizmu fis-socjeta’ civili. L-ideologija xellugija li jhaddan, tibbaza ruhha fuq l-ugwaljanza u l-gustizzja socjali. Nemmnu li kulhadd ghandu jkollu l-opportunita’ li jemancipa ruhu fis-socjeta’ li taghha jkun jifforma parti. Il-principji ta’ dan il-moviment jinqasmu f’diversi aspetti;

Demokrazija – Iz-ZZX jemmen fid-demokrazija, fejn ikun il-poplu permezz tad-dritt tal-vot li jiddetermina min imexxi lis-socjeta’ taghna. ZZX irid jara demokrazija hajja fejn;
- ic-cittadini jkunu dejjem aktar partecipi fid-decizjonijiet li jittiehdu f’pajjizna (ez. aktar uzu ta’ referenda)
- il-parlament juza l-poteri tieghu fl-oqsma socjali, ekonomici u politici fl-interess tac-cittadin
- din tissahhah fuq livell lokali, regjonali, nazzjonali, internazzjonali u fl-istrutturi kollha ta’ l-istat

Solidarjeta’ – Is-solidarjeta’, ghal ZZX huwa wiehed mill-ingredjenti fundamentali fit-twettieq tal-progress. Il-moviment taghna jhossu fid-dmir li juri solidarjeta’; ma’ dawk il-haddiema vittmi tal-prekarjeta’ u ta’ l-isfruttar ma’ dawk il-minoranzi li f’pajjizna jsibu l-id tad-dominanza ccahhadhom mil-liberta’ (ez. persuni omosesswali u persuni vittmi tal-vjolenza domestika) u ma’ dawk l-immigranti li jigu f’pajjizna ghaliex ikunu qed jaharbu mill-jasar u jkunu lesti jintegraw fis-socjeta’ taghna. Is-solidarjeta’ ghandha tkun imhaddma wkoll fl-ekonomija, u b’hekk ahna rridu li l-‘welfare state’ ma tkunx zarmata, izda minnflok msahha u addattata ghall-ezigenzi socjali li maghhom qed naffaccjaw illum il-gurnata.

Ekonomija – F'socjetajiet kapitalisti, tezisti qasma bejn il-klassijiet socjali, fejn il-minoranzi ta' kategoriji ta' kapitalisti huma l-propjetarji tal-mezzi tal-produzzjoni, u fejn il-maggoranza li jinsabu fis-saffi varji tal-klassi tal-haddiema ibieghu x-xoghol taghhom. F'dan il-kuntest, tezisti tellieqa ta' produzzjoni li hi bbazata fuq l-isfuttar tal-haddiem u ta' l-ekologija, fejn il-klassi kapitalista tapproprija dak li hu prodott biex izzid il-qliegh taghha. Ghal kuntrarju ta' dan, nemmnu li mod ta’ produzzjoni iehor huwa possibli, fejn il-qasma ekonomika bejn il-klassijiet socjali tispicca, u b'hekk dak li jigi prodott jigi mqassam b'mod ekwu. L-ewwel pass ghal din it-tip ta' socjeta', hi dik ta' socjeta' socjalista fejn, permezz ta' politika egemonika u popolari, l-istat jinnazzjonalizza setturi b'importanza strategika, jiddefendi s-servizzi pubblici, u jinkoraggixxi koperattivi tal-haddiema. Dan ghandu jwassal biex progressivament jigu demokratizzati l-mezzi tal-produzzjoni sakemm tispicca l-qasma ekonomika bejn il-klassijiet socjali.

Politika socjali – L-ghan tal-politika socjali ghandu jkun ibbazat fuq il-kuncett ta’ l-ugwaljanza. Dan ifisser li l-istat huwa fid-dmir li jippromwovi politika socjali universali li fl-istess hin taqdi l-aspirazzjonijiet partikolari tal-mases. B’din it-tip ta’ politika socjali l-istat ikun qed jippromwovi aktar inkluzjoni socjali, gustizzja socjali, il-hila tan-nies, u fl-istess hin jipprevjeni l-eskluzjoni socjali u l-ingustizzji fuq gruppi fis-socjeta’ li jkunu meqjusa bhala vulnerabbli. Fil-kuntest socjo-politiku li ghaddejjin minnu llum, inhossu li l-ahjar mod kif il-kisbiet tal-haddiema jibqghu ikunu salvagwardjati huwa permezz tal-harsien tad-drittijiet ekonomici u socjali bhal ma huma id-dritt ghal- xoghol, paga dicenti, post fejn toqghod, trasport u edukazzjoni.

Ambjent – ZZX temmen fil-gustizzja ambjentali fejn l-izvilupp fuq ambjent rurali, urban, u naturali ikun sostenibbli u jimxi b’mod parallel mall-gustizzja socjali. Nezigugh li l-ispekulazzjoni tal-bini u l-artijiet ghandha tkun imrazzna, li l-ippjanar tal-bini jkun wiehed li joffri ambjent dicenti, fejn ir-resident ikun jista’ jghix hajja ta’ kwalita’ gholja, li l-ekonomija taghna tkun diversifikata b’tali mod li titnaqqas id-dipendenza mill-industrija tal-kostruzzjoni, li l-access pubbliku ghar-rikreazzjoni f’postijiet u siti bhal spazji miftuha, il-kosta u f’postijiet ta’ importanza kulturali ikunu garantiti ghac-cittadini kollha, u li t-trasport pubbliku jinghata mportanza, sabiex it-twaqqif ta’ sistemi godda fi hdanu jnaqqsu l-uzu tal-karozzi privati f’pajjizna. L-armonija bejn l-ekonomija, l-ekologija u s-socjeta’ huwa ghalina l-kuncett li jaghti lok ghal pjanar, u applikazzjoni ta’ politika, li tirrizulta f’ambjent mill-aqwa. L-ambjent m’huwiex biss kwistjoni teknika jew legali, izda fuq kollox hu kwistjoni politika.

Globalizzazzjoni – Il-moviment taghna huwa favur il-globalizzazzjoni tal-gustizzja socjali u ta’ l-ugwaljanza. Mill-banda l-ohra, il-moviment taghna qatt ma jista’ jkun favur il-globalizzazzjoni kapitalista li hija bbazata fuq id-dominanza ta’ swieq fuq ohrajn, sfruttament tal-haddiema, hegemonija li tohnoq id-diversitajiet etnici u kulturali, qirda ambjentali, gwerer imperjalisti, u l-holqien ta’ faqar.

Edukazzjoni – ZZX temmen li l-edukazzjoni ghandha tkun kollha provduta mill-istat, b’mod sekulari, sabiex tkun tista’ tintlahaq l-edukazzjoni komprensiva. Is-sistema edukattiva m’ghandhiex tkun wahda selettiva u elitista, sabiex bl-ebda mod ma ccahhad lill-individwu milli jisfrutta l-potenzjal tieghu b’mod shih. L-isnajja’ u l-artigjanat ghandhom jibqghu jinghataw l-ispazju li jixirqilhom fl-iskejjel taghna, sabiex il-hiliet ta’ l-id jibqghu ikunu mhegga u jirrizultaw f’opportunitajiet ta’ impjiegi. L-iskejjel ghandhom jinzammu aggornati rigward taghmir u metodi ta’ taghlim. L-edukazzjoni hija htiega imprezzabbli ghas-socjeta’ u b’hekk ghandha tinghata b’xejn lil kulhadd, u ghandha tkun ta’ kwalita’ gholja. ZZX hija favur l-involviment tal-komunita’ fl-attivitajiet socjo-edukattivi sabiex jizdied il-kapital socjali.

Paci, Difiza u Sovranita’ – Dan il-moviment huwa tal-fehma li l-istrutturi militari fi hdan pajjiz ghandhom ikunu purament ghodda ta’ difiza minn theddida ghas-sovranita’ u d-demokrazija fit-tali pajjiz. B’hekk iz-ZZX topponi bis-sahha l-uzu tal-militar ghal skopijiet ekonomici u ta’ aktar poter politiku minn pajjiz fuq iehor. Nemmnu li ghandha ssir riforma totali fl-istruttura tal-Gnus Maghquda li ghadha tirrifletti ir-realta’ tal-perjodu ta’ wara t-tieni gwerra dinjija, u anke dik tal-gwerra l-bierda. Ghandu jkun hemm politika multi-laterali u globali kontra d-dominanza ta’ l-industrija ta’ l-armamenti u kontra l-izbilanc politiko-militari fid-dinja. Fil-prattika, tali ftehim multilaterali jista’ jsir permezz tat-tnaqqis f’bagits allokati ghal skopijiet militari fil-pajjizi partecipanti, li jkunu mbaghad iddedikati sabiex tkun miggielda il-bidla fil-klima.

Tolleranza – Il-moviment taghna jhaddan il-valuri tar-rispett reciproku, l-etika, il-pluralizmu, u l-armonija fid-diversita’. Sabiex dan jintlahaq tinhtieg politika ta’ inkluzjoni socjali.

Kultura – Iz-ZZX jhoss li l-arti u l-muzika huma ghodda importanti sabiex dawn il-principji (imsemmija hawn fuq) jkunu jistghu jinghataw aktar hajja u spirtu. Il-moviment taghna jimpennja ruhu sabiex jippromwovi arti progressiva li fost ohrajn tippromwovi il-valuri msemmija f’dan il-manifest. Il-kultura hija l-espressjoni u l-mod ta’ ghixien tan-nies. Din m’ghandha bl-ebda mod tkun meqjusa bhala kumdita’, izda ghandha tkun meqjusa bhala wahda mill-htigijiet li l-bniedem ghandu f’hajtu. Din m’ghandhiex tigi monopolizzata mill-ebda elit, klassi socjali jew grupp dominanti u organizzazzjoni kummercjali.

Jekk trid taghmel kuntatt maghna tista’ tibghatilna e-mail f’dan l-indirizz, zzxmalta@hotmail.co.uk

Tista tnizzel il-manifest taz-ZZX bil-Malti min hawn verzjoni .pdf, u min hawn verzjoni .doc.
Tista tnizzel il-manifest taz-ZZX bl-Ingliz min hawn verzjoni .pdf, u min hawn verzjoni .doc.

Sabiex taqra l-istatut sew ghandek bzonn it-tipa Tornado li tista titnizzel min hawn. Wara li tnizzel il-file Tornado.zip, ifthu u ghamel 'extract files' gewwa l-Control Pannel -> Fonts.

STATUT TA}-}.}.X

1. Isem – L-isem ta’ l-g[aqda huwa }minijietna - }g[a]ag[ tax-Xellug' (}.}.X). L-isem bl-Ingli] huwa   '}minijietna - Left Youth' (}.L.Y).

2. G[anijiet - }minijietna - }g[a]ag[ tax-Xellug huwa moviment li jwassal politika xellugija permezz ta' attivi]mu fis-so/jeta' /ivili.

3. S[ubija

a)  L-eta’ tal-membri ta' }}X ma tistax tkun aktar minn dik ta' [amsa u tletin (35) sena.

b) Kull persuna li tintrabat ma' l-g[anijiet u l-istatut ta l-g[aqda hija elegibbli g[as-s[ubija b[ala membru.  Is-s[ubija fil-moviment sse[[ permezz ta’ nominazzjoni u sekondazzjoni minn membri tal-kumitat pre]enti, u bi qbil ta' l-istess kumitat.  B'hekk isir membru tal-kumitat, bid-dritt tal-vot. Il-[las tas-s[ubija huwa ta' tliet liri (Lm3 - 6.99 Euro) fis-sena, li minnhom lira (Lm1 - 2.33 Euro) tmur ghall-G[aqda }minijietna b[ala abbonament ta' sena fil-fuljett }minijietna.

/) Wie[ed jista’ jid[ol b[ala membru g[al ]mien indefinit (sa l-eta’ ta' 35 sena) bi [las ta' g[oxrin lira (Lm20 - 46.19 Euro), li minnhom [ames liri (Lm5 - 11.55 Euro) tmur g[all-G[aqda }minijietna b[ala abbonament g[al [ames snin fil-fuljett }minijietna.

d) Wie[ed jista’ jissie[eb b[ala  'supportive member' billi j[allas ]ew; liri (Lm2 - 4.66 Euro) fis-sena, li minnhom lira (Lm1 - 2.33 Euro) tmur g[all-G[aqda }minijietna b[ala abbonament ta' sena fil-fuljett }minijietna.  Membri ta' dan it-tip ma jkunux jistg[u jattendu l-laqg[at tal-kumitat, [lief jekk mhux mitluba spe/ifikament mill-istess kumitat, i]da ming[ajr id-dritt tal-vot.

4. Kumitat - L-g[aqda titmexxa mill-kumitat li g[alih ikun hemm elezzjoni tal-karigi fil-Laqg[a :enerali. Il-karigi jinvolvu; President, Segretarju, Uffi/jal g[ar-relazzjonijiet pubbli/i, Segretarju Internazzjonali, Te]orier, u o[rajn skond kif jidhirlu l-kumitat.

5. {idma – Il-moviment }}X ja[dem permezz ta'; stqarrijiet pubbli/i, kitba, attivitajiet kulturali, attivitajiet so/jali, attivitajiet politi/i, attivitajiet edukattivi, kuntatti internazzjonali, medja, alleanzi u koperazzjonijiet ma' g[aqdiet o[rajn skond il-[tie;a u fil-limiti tal-mezzi disponibbli.

6. Laqg[a :enerali Annwali - Din hija l-og[la awtorita’ fi [dan il-moviment, u d-de/i]jonijiet tag[ha huma finali. F'din il-laqg[a jinqraw u ji;u approvati r-rapport amministrattiv u finanzjarju.

7. Laqg[a :enerali Straordinarja – Tin]amm fi ]mien xahar minn meta tintalab mill-kumitat, jew minn mhux anqas minn 20% tal-membri, li jitolbuha bil-miktub lis-Segretarju, g[al ra;unijiet spe/ifi/i.

8. Laqg[at tal-moviment }}X – Laqg[at ta' }}X g[andhom ikunu kull ;img[atejn.  Kull membru tal-kumitat g[andu jkun informat bil-post u l-[in tal-laqg[a mis-segretarju sa mhux aktar tard min tlett (3) ijiem qabel il-laqg[a. Il-membri tal-kumitat min-na[a tag[hom g[andhom jinformaw lis-segretarju jekk ma jkunux jistg[u jattendu.

9. Kworum – G[al-laqg[at tal-kumitat jin[tieg kworum ta’ tliet (3) membri . Artiklu [dax (11) ta’ dan l-istatut jistabbilixxi l-kworum f’kas ta’ laqg[a ta’ xoljiment.

10. Membri ‘Co-Opted’ f'kariga - Il-kumitat g[andu dritt ja[tar membri ‘co-opted’ fil-kariga bid-dritt tal-vot. Jista’ wkoll ja[tar sotto-kumitati b'nies li jkunu membri fil-moviment, i]da li ma jkunux fil-kumitat /entrali.

11. Xoljiment

a) Xoljiment ta’ l-g[aqda jista’ ji;i de/iz biss b'vot ta' tlieta minn kull erbg[a tal-membri pre]enti f'Laqgha :enerali li tkun issej[et bl-g[an spe/ifiku tax-xoljiment.  F'ka] ta' xoljiment, il-fondi u l-propjeta’ ta’ l-g[aqda ji;u trasferiti lill-G[aqda }minijietna.

b) Kworum f'ka] ta' laqg[a ta' xoljiment irid ikun ta' mhux anqas minn ]ew; terzi (66%) tal-membri kollha regolari fil-[las tal-mi]ata.

12. Statut - L-interpretazzjoni ta' l-istatut bejn laqg[a ;enerali annwali jew dik straordinarja, jew o[rajn, tissejja[ biss mill-kumitat. Fejn ma' jispe/ifikax l-istatut, id-de/i]joni tal-kumitat tkun finali.  Emendi fl-istatut jistg[u jsiru biss fil-Laqg[a :enerali Annwali jew f’Laqgha :enerali Straordinarja.

Tista tnizzel l-istatut taz-ZZX min hawn.verzjoni .pdf, u min hawn verzjoni .doc.