zzx_arma

   

Zminijietna Left Youth


 
 

Issieheb Maghna / Abbona

Dawk li jixtiequ jissiehbu mal Zminijietna Zghazagh tax-Xellug (Z.Z.X.) ghandhom jnizzlu l formola min hawn, jipprintjawa u jibghatuha flimkien mal-hlas dovut f'dan l-indirizz:


ZMIENIJIETNA ZGHAZAGH TAX-XELLUG
14, Flat 8, Vincenti Buildings,
Triq id-Dejqa,
Valletta,
Malta

L-membri taz-ZZX iridu ikunu daqs jew taht il-35 sena fl-eta.

Wiehed jista jkun kemm membru shieh, kif ukol 'supportive member' gewwa iz-Z.Z.X. L-unika differenza hi li dawk ta' l-ewwel jisghu jattendu u jivvutaw fil-laqghat tal-kumitat taz-Z.Z.X., wara li jkunu gew approvati mill-istess kumitat, waqt li s-'suppotive member' maj kunux jista jattendi l-laqghat tal kumitat taz-Z.Z.X. jekk mhux mitluba specifikament.

Il-hlas tal membri huwa dak ta' Lm3, 7€ fis-sena, waqt li dak tas-'supportive members' huwa ta' Lm2, 4.65€ fis-sena. Iz-zewg tip ta membri ikunu awtomatikament abbonati ghall- sena fil-fuljett Zminijetna.


Wiehed jista jiseheb maz-ZZX bhala membru ghall zmien indefenit, jigifieri jibqa membru sa ma jaghlaq il-35 sena. Membri ta' dan it-tip ikollhom 5 snin f'abbonament imhallas ghall fuljett Zminijietna. Il-prezz sabiex wiehed ikun membru indefenit huwa ta Lm20, 46.20 €.

 

Nizzel il-formola ghall-abboniment maz-Zminijietna Zghazagh tax-Xellug min hawn .pdf format, jew min hawn ghall format .doc.

Nizzel il-formola ghall-abboniment fil-fuljett Zminijietna min hawn .pdf format, jew min hawn ghall format .doc. Min jissieheb fiz-Z.Z.X ikun abbonnat awtomatikament fil-fuljett ta' Zminijietna ghall-sena.

Grazzi